„Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania“

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Pamiatka na prvé sväté prijímanie 2019

Myšlienka, ktorá bola hlavnou témou slávnostnej sv. omše detí, pristupujúcich k prvému svätému prijímaniu, rezonovala v nedeľu 26. mája 2019 vo farskom kostole v Nacinej Vsi. Podčiarkovala slávnostný okamih, keď 16 detí z celej farnosti prvýkrát prijalo Telo Kristovo.Prvému svätému prijímaniu predchádzala príprava, vedomostná aj praktická, pravidelným navštevovaním detských svätých omší, stretávaním sa na fare. A, samozrejme, aj v rodine. Ďalším krôčikom bolo spytovanie svedomia a prvá svätá spoveď.
Keď prišla tá veľká chvíľa, deti slávnostne vyobliekané ako ženísi a nevesty, so sviečkou v ruke, spoločne s katechétkou a duchovným otcom Emilom vstúpili do chrámu. Na úvod duchovný otec privítal aj rodičov, krstných a starých rodičov, súrodencov a iných príbuzných detí a všetkých veriacich, ktorí sa stali svedkami tejto slávnosti. Jej ďalší priebeh deti obohatili svojou aktívnou účasťou.
„Ak chcete ísť na túru, potrebujete si do batoha pribaliť vodu a jedlo,“ prihovoril sa deťom v homílii otec Emil. „Potrebujete sa posilniť, aby ste zvládli cestu, ktorú máte pred sebou. Na cestu s Bohom sa musíte posilniť Eucharistiou.“
Príbehom o sedliakovi, ktorý pri stretnutí s Bohom prejavil viac skúposti ako štedrosti a oneskorene svoje konanie oľutoval, povzbudil deti k tomu, aby sa nebáli byť štedrí vo vzťahu k Bohu, nie však pre odmenu, ale pre trvalú prítomnosť Boha v ich živote. Nezabudol ani na rodičov, na ich nezastupiteľnú úlohu v živote ich detí. Obklopiť deti blahobytom je lákavé, ale zahrnúť ich láskou a starostlivosťou je pre ich život oveľa dôležitejšie.
Po obnove krstných sľubov so zapálenou sviecou už deti prijali samotného pána Ježiša, poklad, prebývajúci v bohostánku.
V závere slávnosti deti poďakovali duchovnému otcovi a sľúbili vo svojich predsavzatiach vydržať. Spomienkové obrázky a ružence im budú pripomínať tento významný deň v ich živote.
Blahoželáme.

„Toto je deň, ktorý dal nám Pán.
Veseľme sa, radujme sa v ňom.“

Peter Ivan, Jana Piroščáková
foto: Jana Piroščáková