Farské oznamy zo 4. adventnej nedele

• V nedeľu, na sviatok Svätej rodiny, pri každej sv. omši bude obnova manželských sľubov.
• Kto si chce dať požehnať dom, nech to ohlási v sakristii kostola do budúcej nedele.
• Vyšlo nové číslo Farského informátora.
• Bohuznáma rodina z Petroviec n/L darovala na okná 50 €, Bohuznáma rodina zo Suchého darovala na farský kostol 50 €. Za vaše milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.

Milostiplné vianočné sviatky,
naplnené pokojom, radosťou a láskou
z narodenia Pána, vám z úprimného srdca želá
duchovný otec Emil

Prehľad bohoslužieb v týždni od 24. 12. do 30. 12. 2018