Požehnanie Veľkonočných pokrmov

Toto požehnanie súvisí so starou pôstnou praxou, ktorá zakazovala nielen požívanie mäsa, ale aj vajec a syra. Tieto pokrmy boli na Veľkú noc požehnávané na ich prvé domáce použitie. Požehnanie pokrmov pripomína, že spoločenstvo so zmŕtvychvstalým Kristom pri eucharistickom stole má pokračovať doma v hostine lásky – agapé.

ÚVOD
Naša pomoc + v mene Pánovom.
Ktorý stvoril nebo i zem.

ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA
Vypočujme si slová z Evanjelia podľa Lukáša.
Po svojom zmŕtvychvstaní Ježiš zastal uprostred učeníkov a povedal im: „Pokoj vám.“ Zmätení a naľakaní si mysleli, že vidia ducha. On im povedal: „Čo sa ľakáte a prečo vám srdcia zachvacujú také myšlienky? Pozrite na moje ruky a nohy, že som to ja! Dotknite sa ma a presvedčte sa! Veď duch nemá mäso a kosti – a vidíte; že ja mám.“ Ako to povedal, ukázal im ruky a nohy. A keď tomu stále od veľkej radosti nemohli uveriť a len sa divili, povedal im: „Máte tu niečo na jedenie?“
Počuli sme slovo Pánovo.

MODLITBA POŽEHNANIA
Žehnanie mäsových výrobkov
Modlime sa.
Bože, ty si prostredníctvom svojho služobníka Mojžiša rozkázal zabiť baránka a jeho krvou natrieť veraje dverí pri vyslobodení svojho ľudu z Egypta. ten baránok bol predobrazom nášho Pána Ježiša Krista; porosíme ťa: pre jeho slávne vzkriesenie požehnaj tieto výrobky z mäsa, ktoré my, tvoji služobníci chcem požívať na tvoju chválu. Skrze Krista, nášho Pána.
Amen.
Požehnanie vajíčok a mliečnych výrobkov
Modlime sa.
Pre zmŕtvychvstanie nášho Pána Ježiša Krista prosíme ťa, Bože, zošli svoje požehnanie na tieto vajíčka a všetky výrobky z vajec a mlieka, aby sa stali užitočným pokrmom pre tvojich služobníkov, ktorí ich budú s vďakou požívať. Skrze Krista, nášho Pána.
Amen.
Požehnanie chleba (pasky)
Modlime sa.
Pane Ježišu Kriste, ty chlieb anjelov, živý chlieb večného života; prosíme ťa, požehnaj tento chlieb (pasku) tak, ako si požehnal päť chlebov, ktorými si nasýtil hladné zástupy, aby všetci, ktorí budú z neho požívať, dosiahli milosť pre dušu a zdravie pre telo a aby ťa velebili po všetky veky vekov.
Amen.

SPOLOČNÉ POŽEHNANIE
Modlime sa.
Pane, Ježišu Kriste, ty si náš veľkonočný Baránok, obetovaný za spásu sveta; naplň nás radosťou z vykúpenia a daj nám poznať, že si uprostred nás, keď sme zhromaždení v tvojom mene. Požehnávaj tých, ktorí budú jesť tieto pokrmy, posilňuj ich vzájomnú lásku a daj, aby sme raz s tebou zasadli aj za stôl k nebeskej hostine v radosti u nebeského Otca, kde žiješ a kraľuješ na veky vekov.
Amen.
Nasleduje pokropenie pokrmov požehnanou vodou. (Možno použiť trojkráľovú vodu).

SPOLOČNÁ MODLITBA VERIACICH
Milovaní, radujeme sa z Kristovho zmŕtvychvstania, a preto so srdcom plným veľkonočnej nádeje prosme nášho nebeského Otca.
1. Bože Otče, tvoj Syn nás skrze svoju smrť uviedol do nového života; obdaruj nás svojou milosťou, aby sme s vierou kráčali cestou pozemského života smerom k večnosti. Prosíme ťa, vyslyš nás.
2. Bože Otče, vo svojom Synovi nám preukazuješ nesmiernu štedrosť; nauč nás vážiť si štedrosť zeme, ktorá nám dáva pokrm pre našu obživu. Prosíme ťa, vyslyš nás.
3. Bože Otče, nasycuješ nás poznaním svojho milosrdenstva; pomáhaj nám v úsilí byť milosrdnými voči blížnym a deliť sa s nimi o jedlo. Prosíme ťa, vyslyš nás.
4. Bože Otče, tvoj Syn prežil nesmiernu úzkosť a bolesť predtým, než bol zmŕtvychvstaním oslávený; daruj hladujúcim a trpiacim nádej, že utrpením sa dostávajú bližšie k tvojej otcovskej náruči. Prosíme ťa, vyslyš nás.
5. Bože Otče, tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal pre nás živým pokrmom; daj, nech s čistým srdcom prijímame Eucharistiu a ďakujeme ti za dar jeho tajomného tela – Cirkev. Prosíme ťa, vyslyš nás.
A teraz sa modlime tak, ako nás to naučil Pán Ježiš: Otče náš,…

ZÁVEREČNÉ POŽEHNANIE
V mene Otca i Syna + i Ducha Svätého
Amen.